raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
21.04.2021

List do mieszkańców Łodzi

Szanowni Państwo,

Celem naszej inwestycji jest budowa nowoczesnego zakładu odzysku energii w postaci ciepła i energii elektrycznej z frakcji resztkowych pochodzących z procesów odzysku i recyklingu odpadów.

Veolia Energia Łódź, mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, konsekwentnie realizuje swoją strategię przyjętą w 2009 roku. Zakłada ona stopniowe odchodzenie od węgla, czyli dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego i wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach. Jest to program „Nowa Energia dla Łodzi”.

W 2011 roku w ramach strategii dekarbonizacji w elektrociepłowni EC4 uruchomiona została instalacja wykorzystująca biomasę pochodzenia rolnego oraz odpady z przemysłu drzewnego jako paliwo do produkcji energii. Kolejne etapy odchodzenia od węgla to zrealizowane już wyłączenie z eksploatacji nieefektywnej elektrociepłowni EC2, modernizacja infrastruktury sieciowej i budowa inteligentnych sieci ciepłowniczych. Planowane inwestycje to budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, bloku parowo-gazowego w EC4, wykorzystanie toryfikowanej biomasy w EC3, integracja rozproszonych źródeł energii (fotowoltaika).

W obecnych warunkach, przy rosnących problemach związanych z gospodarką odpadami, Veolia przygotowuje projekt rozbudowy elektrociepłowni EC4 o nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów. Będzie to Zakład Odzysku Energii w Łodzi (ZOE) na paliwo alternatywne, tzw. pre-RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel). Pre-RDF to nierecyklingowalna frakcja resztkowa powstająca po procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, której nie można składować. Paliwo to obok biomasy będzie stanowić zamiennik węgla kamiennego. Pre-RDF uzupełni miks paliwowy, z którego będzie mogła korzystać elektrociepłownia w procesie odchodzenia od spalania węgla. Projekt instalacji odzyskującej energię z pre-RDF przełoży się zarówno na korzyści środowiskowe, jak i społeczne związane m.in. z ograniczeniem ilości składowanych odpadów.

Wszystkie projekty, dzięki którym w procesie produkcji energii ograniczone zostanie wykorzystanie węgla, pozwolą uzyskać rzeczywiste efekty środowiskowe, w tym ograniczenie o blisko 2/3 emisji dwutlenku węgla przez łódzki system elektrociepłowniczy. Rocznie w Łodzi powstaje ok. 80 000 ton odpadów, które nie nadają się ani do recyklingu, ani do kompostowania. Natomiast w całym województwie łódzkim takich odpadów, które można wykorzystać do produkcji ciepła i prądu, produkuje się aż 280 000 ton na rok.

Celem naszej inwestycji jest budowa nowoczesnego zakładu odzysku energii w postaci ciepła i energii elektrycznej z frakcji resztkowych pochodzących z procesów odzysku i recyklingu odpadów. Instalacja termicznego przekształcania odpadów o przepustowości 200 000 ton rocznie będzie charakteryzować się wysoką sprawnością, dużą elastycznością oraz niskim poziomem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Będzie ona wyposażona w turbinę parową, człon ciepłowniczy współpracujący z miejską siecią ciepłowniczą, skraplacz powietrzny i inne niezbędne instalacje. Ponadto ZOE wyposażony będzie w węzeł do waloryzacji i sezonowania odpadów paleniskowych (żużla).

Veolia w ramach procedury pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 w Łodzi, na działce o numerze ewidencyjnym 56/222, obręb geodezyjny W-32” przygotowała raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jest to procedura administracyjna ponownej oceny oddziaływania na środowisko, którą przeprowadza się na potrzeby wydania decyzji innych niż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 89 ustawy OOŚ – procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest prowadzona przez właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Natomiast organem wydającym pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Każdy mieszkaniec Łodzi będzie się mógł zapoznać z tym raportem zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Liczymy na Państwa zainteresowanie i zadawanie pytań związanych z projektem budowy Zakładu Odzysku Energii w Łodzi.

W załączeniu przesyłamy kilka szczegółowych informacji dotyczących naszej firmy oraz planowanej inwestycji w Łodzi. Ponadto niezależnie od procedur administracyjnych chętnie odpowiemy na Państwa pytania, które można zadać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.nowaenergiadlalodzi.pl.

Z wyrazami szacunku,
VEOLIA NOWA ENERGIA

 

Pobierz pełną treść listu

Treść obwieszczenia jest dostępna w BIP UM Łodzi na stronie: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/. Sygnatura sprawy: DPRG-UA-1.6740.22.2020 659125.GCz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu

Pobierz rozporządzenie