raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Czym jest ZOE?

Wstępna koncepcja ZOE w Łodzi

Pliki do pobrania

Pobierz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pobierz uzupełnienie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pobierz list do mieszkańców Łodzi

Broszura informacyjna

 

Nasza misja „Odnawiamy zasoby świata” opiera się na wizji świata, w którym nie marnuje się zasobów i wykorzystuje się je w sposób zrównoważony. Odpady również mają wartość, a kiedy są ponownie wykorzystywane i efektywnie zarządzane, są przyjaznym dla środowiska źródłem energii.

Veolia Energia Łódź, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi, od wielu lat optymalizuje swoje obszary technologiczne i organizacyjne. Przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania w zmieniających się warunkach rynkowych.

Jednym z kluczowych elementów strategii Veolii Energii Łódź jest stopniowa dekarbonizacja łódzkiego systemu ciepłowniczego i wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach.

 

Nasze zobowiązanie do 2030 roku to spadek emisji CO2 o 65%

 

Jak chcemy to osiągnąć?

Celem gospodarka o obiegu zamkniętym

GOZ to sposób na racjonalne wykorzystanie wszystkich zasobów. Produkty, które stały się odpadami, powinny pozostawać w obiegu gospodarczym jako surowce tak długo, jak to możliwe. Dzięki temu ogranicza się ilość odpadów, a tym samym negatywne oddziaływanie na środowisko. Zakład Odzysku Energii jest dopełnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, odzyskuje energię z tzw. frakcji resztkowej (pre-RDF), pozostającej po procesie recyklingu odpadów komunalnych.

Zakład Odzysku Energii w elektrociepłowni EC4 to nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów (ITPO). Dlaczego chcemy go zbudować? Dowiesz się o tym z naszej animacji

 

Zakłady Odzysku Energii na świecie

  • odzyskują energię z pre-RDF, tj. nierecyklingowalnych frakcji resztkowych pozostałych po przetworzeniu odpadów komunalnych
  • przyczyniają się do ograniczania składowania odpadów
  • stabilizują koszty gospodarki odpadami
  • wytwarzają ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców
  • ITPO są standardem w Europie, zwłaszcza w Skandynawii słynącej z rygorystycznego podejścia do ochrony środowiska

Veolia jest światowym liderem w odzyskiwaniu ciepła i energii elektrycznej z odpadów.

 

Obsługujemy 68 instalacji na całym świecie, odzyskując energię z prawie 11 milionów ton odpadów komunalnych rocznie.

ZOE w Łodzi

ZOE

Fotowoltaika
Na budynku znajdą się panele fotowoltaiczne, które będą dodatkowym źródłem pozyskiwania energii.

Retencja deszczówki i roślinność
Na terenie zakładu powstaną ogrody deszczowe, a na części obiektów znajdą się tzw. zielone dachy i roślinność pnąca. Odpowiednio dobrane gatunki roślin będą magazynować i oczyszczać wodę.

Obieg zamknięty ścieków
Woda procesowa, niezbędna do działania instalacji, będzie uzdatniana na miejscu i ponownie wykorzystana.

BAT
Zastosowane w ZOE technologie to tzw. najlepsze dostępne europejskie technologie BAT (Best Available Technology) – rozwiązania sprawdzone, bezpieczne i odpowiadające skali potrzeb, zgodne z przepisami środowiskowymi

BREEAM
ZOE będzie certyfikowany wg standardów zrównoważonego projektowania i ekologicznego budownictwa BREEAM. Jest to jedna z najczęściej stosowanych w Europie metod oceny budynków przemysłowych pod kątem ich ekologiczności i przyjazności środowisku naturalnemu.

Ścieżka edukacyjna
Na terenie ZOE powstanie ścieżka edukacyjna, której celem będzie pokazanie funkcjonowania instalacji.

Planowana lokalizacja ZOE
Instalacja powstanie na terenie elektrociepłowni EC4 przy ul. J. Andrzejewskiej

Planowane Zagospodarowanie Terenu


1 – Węzeł przyjęcia i tymczasowego magazynowania odpadów
1a – Portiernia wraz ze stanowiskami ważenia pojazdów
1b – Hala wyładunkowa
1c – Bunkier odpadów
2 – Budynek procesowy
2a – Węzeł spalania z budynkiem spalania
2b – Węzeł odzysku energii
2c – Centralna dyspozytornia, laboratorium
2d – Część administracyjno-socjalna
2e – Węzeł oczyszczania spalin
2e-1 – Komin
2e-2 – Stacja ciągłego monitorowania spalin
2e-3 – Silos reagenta oczyszczania spalin – redukcja pozostałych zanieczyszczeń
2e-4 – Silos reagenta oczyszczania spalin – odsiarczanie
2e-5 – Stanowisko tymczasowych zasobników pozostałości
3 – Węzeł zagospodarowania pozostałości procesowych
3a – Hala waloryzacji żużla
3b – Hala sezonowania żużla
3c – Zaplecze magazynowe
4 – Skraplacz
5 – Stacja uzdatniania wody
5a – Zbiornik wody uzdatnionej
6 – Agregat prądotwórczy
7 – Budynek techniczny
8 – Stacja transformatorowa
9 – Zbiornik i pompownia oleju
10 – Zbiornik i pompownia ppoż.
11 – Podczyszczalnia wód opadowych i roztopowych
12 – Podczyszczalnia ścieków przemysłowych
13 – Zbiornik buforowy bezodpływowy
14 – Miejsce tankowania pojazdów transportu wewnętrznego
15 – Wiata na odpady własne
16 – Filtrocyklon

Mieszkańcy pytają…

W dniach od 21 kwietnia do 21 maja 2021 roku przeprowadzona została procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie EC 4 w Łodzi: LINK.

Pytania podstawowe

Nasz Zakład Odzysku Energii w Łodzi różni się zasadniczo od klasycznych spalarni śmieci. Dotychczas budowane spalarnie po prostu spalały niesegregowane, zmieszane odpady komunalne z czarnego worka – bez wcześniejszego poddana ich procesom recyklingu. To był po prostu sposób na pozbycie się odpadów i uniknięcie ich składowania.

Realizowana przez Veolię inwestycja w Łodzi nie będzie wykorzystywała zmieszanych odpadów komunalnych z czarnego worka. W łódzkim zakładzie będziemy odzyskiwać ciepło i energię elektryczną z frakcji resztkowych powstałych podczas procesów recyklingu i odzysku odpadów, które mieszkańcy wrzucają do pojemników w swoich domach. Zatem Veolia będzie odzyskiwać ciepło i energię eklektyczną z frakcji resztkowych, których nie da się już dalej poddać procesom recyklingu i nie można ich składować na wysypiskach odpadów. Zakład Odzysku Energii w Łodzi to nowoczesny obiekt o wysokiej efektywności i niezwykle rygorystycznych parametrach emisyjnych.

Infrastruktura europejskich miast na przestrzeni dziesięcioleci wzbogacała się kolejno o sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze. Obecnie standardem stały się również instalacje termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Są one zlokalizowane w praktycznie każdej dużej aglomeracji w Europie Zachodniej. Działa tam około 500 takich zakładów, a na świecie – 2000. W Polsce obecnie jest 8 tego typu zakładów. Kolejne są na różnych etapach realizacji: od planowania (Zamość), po fazę wyłaniania wykonawcy (Warszawa) czy w budowie (Gdańsk, Olsztyn).

Takie zakłady spełniają dwa zadania. Po pierwsze są częścią wielkiej zmiany w energetyce: odejścia od węgla i przechodzenia na paliwa alternatywne, jak np. pre-RDF produkowany z takich pozostałości po odpadach. Po drugie instalacje takie są domknięciem gospodarki odpadami. Zamiast wywozić śmieci na niebezpieczne wysypiska, powinniśmy jak najwięcej segregować i recyklingować. To, czego nie da się odzyskać, można przerobić na paliwo do produkcji prądu i ciepła.

Inwestycja w instalację termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii jest kolejnym etapem rezygnacji z węgla. Ogrzeje ona około 20 tys. mieszkań w Łodzi, a emisje dwutlenku węgla zmniejszą się o 12%.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, zwana Zakładem Odzysku Energii, powstanie na terenie elektrociepłowni EC4 przy ul. J. Andrzejewskiej, zbudowanej w latach siedemdziesiątych w związku z rozwojem miasta i powstawaniem osiedli mieszkaniowych „Widzew – Wschód” i „Olechów”. W bezpośrednim sąsiedztwie EC4 są strefy przemysłowo-usługowe, wielopasmowe trasy ruchu, tereny zielone. To również najlepsza lokalizacja ze względu na bezpośredni odbiór wyprodukowanego ciepła, odzyskiwanego z paliwa alternatywnego – pre-RDF. W Austrii, Japonii, czy Monako instalacje termicznego przekształcania odpadów zlokalizowane są w centrach miast.

Elektrociepłownia EC4 znajduje się w przemysłowej części Widzewa. Istnieje w tym miejscu już od lat 70. Otoczona jest niemal ze wszystkich stron innymi zakładami przemysłowymi.

Zakłady odzysku energii są bezpieczne dla środowiska oraz mieszkańców. Instalacje takie podlegają bardzo rygorystycznym regulacjom prawnym. Ich bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi potwierdzają wszystkie analizy środowiskowe. ZOE będzie wyposażony w nowoczesny, sprawdzony i niezawodny system oczyszczania spalin. Łodzianie będą mogli w czasie rzeczywistym sprawdzać poziom emisji w internecie i na specjalnej tablicy świetlnej ustawionej przed elektrociepłownią EC4.

Emisje z instalacji termicznego przekształcania odpadów są porównywalne do emisji z użycia gazu. Ilość pyłów, dioksyn i furanów emitowanych przez takie instalacje jest śladowa. Większa emisja trujących związków powstaje podczas użycia grilla albo palenia papierosa. Natomiast za ogromne emisje do atmosfery pyłów, trującego tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru oraz rakotwórczych dioksyn odpowiedzialne są przestarzałe domowe piece. Spalane są w nich paliwa niskiej jakości: węgiel kamienny, brunatny, drewno czy nawet śmieci.

Zasiadająca w niemieckim parlamencie Partia Zielonych uważa zakłady odzysku energii z odpadów za sprawdzone i optymalne rozwiązanie. W Austrii i Japonii instalacje termicznego przekształcania odpadów zlokalizowane są w centrach miast. W Wiedniu pracują dwa takie zakłady. W Japonii, gdzie średnia długość życia jest jedną z najdłuższych na świecie, funkcjonuje ich około 1200, a w samym Tokio ponad 20. W państwach zaawansowanych w dziedzinie ekologii i ochrony zdrowia, takich jak Niemcy, Holandia czy kraje skandynawskie, od lat funkcjonują zakłady odzyskujące energię z odpadów. Jest tak również w Monako, którego terytorium jest blisko 150-krotnie mniejsze od powierzchni Łodzi. W Kopenhadze na ITPO zlokalizowany jest stok narciarski.

Takie zakłady często mieszczą są nawet w centrach miast, gdyż nie są uciążliwym sąsiadem i nie emitują odorów. Paliwo dostarczone do zakładu w Łodzi będzie pozbawione części organicznych – oddzielonych w sortowni. To właśnie resztki roślinne i zwierzęce odpowiadają za brzydki zapach odpadów. Do naszej instalacji ta część nie trafi. Budynek zostanie wyposażony w system wytwarzający podciśnienie, które uniemożliwia rozprzestrzenienie się kurzu i zapachów poza obręb hali wyładunkowej oraz bunkra, w którym będzie paliwo przeznaczone do produkcji energii.

Do zakładu nie będą przyjeżdżać zwykłe śmieciarki, bo nie będziemy przetwarzać odpadów zmieszanych. Paliwo alternatywne będzie dostarczane ciężarówkami z zamkniętymi naczepami i ruchomą podłogą. Na teren zakładu samochody będą wjeżdżać do hermetycznej hali rozładunkowej. Po jej zamknięciu paliwo będzie wyładowywane do szczelnego bunkra. Transport będzie się odbywał wyłącznie w dni powszednie od godziny 6:00 do 16:00. Liczba transportów wyniesie do 40 pojazdów dziennie. Zgodnie z badaniami natężenia ruchu z 2020 r. spowoduje to śladowy wzrost natężenia ruchu na ul. Puszkina – o zaledwie 0,24%. Natomiast zmniejszy się ruch kolejowy do elektrociepłowni EC4 o 50 pociągów z węglem rocznie. Spadnie też liczba pojazdów do wywożenia popiołów z węgla.

Sam proces odzysku energii nie generuje hałasu.

Chcesz wiedzieć więcej, przejdź do strony CZĘSTE PYTANIA.