raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Z czego powstaje paliwo pre-RDF i czym różni się od RDF?

Odpady odbierane od mieszkańców trafiają do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), gdzie poddawane są mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu (MBP). Tam są sortowane z oddzieleniem możliwych do zagospodarowania surowców. Niestety spora część posortowanych odpadów nie nadaje się do dalszego przetworzenia i recyklingu. W większości instalacji MBP z odpadów produkuje się tzw. paliwa alternatywne: pre-RDF i RDF.

Pre-RDF to wysokokaloryczna frakcja odpadów komunalnych, powstała w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zawiera ona zwykle nie wydzielone wcześniej w procesie selektywnej zbiórki u źródła frakcje surowcowe, takie jak tworzywa sztuczne, tekstylia itp. Pre-RDF pozbawiany jest frakcji bio, dlatego nie jest uciążliwy pod kątem generowania odorów tak jak zmieszane odpady komunalne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów pod opisywanym pojęciem klasyfikuje się odpady o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 i/lub odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne).

RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel) to paliwo alternatywne powstałe w wyniku dalszego przygotowania odpadów o wysokiej wartości opałowej. Dla większej kaloryczności może ono zawierać odpady przemysłowe.

W odróżnieniu od instalacji termicznego przetwarzania odpadów już działających w Polsce, Zakład Odzysku Energii w Łodzi będzie zasilany wyłącznie paliwem pre-RDF. Paliwo to różni się całkowicie od odpadów zmieszanych – konsystencją, brakiem uciążliwości zapachowej, sposobem transportu. Łódzki zakład nie będzie także spalał paliwa RDF (które dla większej kaloryczności może zawierać odpady przemysłowe) ani tzw. gabarytów.

Skład pre-RDF  będzie określany bezpośrednio w instalacjach MBP. Paliwo będzie kontrolowane również przez specjalistów łódzkiego zakładu. Kontrole te będą przeprowadzane w miejscu produkcji paliwa oraz po dostarczeniu do zakładu odzysku energii.

Zgodnie z wymogami prawa wjazd na teren zakładu będzie zabezpieczony bramkami dozymetrycznymi wykrywającymi promieniowanie jonizujące. Ich czułość nie pozwala na przedostanie się nawet odpadów mających kontakt z osobami poddanymi naświetlaniom w ramach leczenia chorób nowotworowych.

13.04.2021