raport środowiskowy ZOE
wizualizacja ZOE
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót
13.04.2021

Jak zorganizowana będzie praca w Zakładzie Odzysku Energii?

Chcemy zapewnić rozwój firmy zarówno pod względem technologicznym jak i organizacyjnym. W tej chwili staramy się przeciwdziałać zjawisku luki pokoleniowej, jaka dotyka firmy z sektora energetycznego. Jesteśmy partnerem klas o profilu technika energetyka i technika elektryka w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi, aby już teraz zapewnić sukcesje wiedzy między pokoleniami naszych pracowników i umożliwić nowym pracownikom zdobycie doświadczenia zawodowego pod opieką naszych inżynierów.

Zapewniamy pełne wsparcie szkoleniowe pracownikom, którzy w ramach zmian technologicznych będą chcieli zdobywać nowe kwalifikacje oraz uprawnienia techniczne.

 • monitoring emisji substancji, prowadzony w sposób ciągły, jest uregulowany przepisami prawa Unii Europejskiej i Polskimi,
 • normy emisji najważniejszych substancji do powietrza dla ZOE są niższe niż dla węgla kamiennego,
 • czas rozliczania dotrzymywania standardów emisyjnych z ZOE jest dwa razy krótszy niż z instalacji spalania węgla, dzięki temu możliwa będzie szybsza reakcja ze strony kierownika ZOE na nieprawidłowości,
 • ZOE będzie prowadzona przez kierownika posiadającego kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Marszałkowski,
 • przetwarzane odpady pochodzić będą ze sprawdzonego źródła (Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych), ich parametry będą znane i powtarzalne,
 • pre-RDF nie będzie zawierał odpadów niebezpiecznych,
 • realizacja inwestycji będzie prowadzona w zgodzie z przepisami prawa budowlanego z uwzględnieniem wymaganych urządzeń ochrony środowiska,
 • odpady magazynowane będą w zamkniętym bunkrze przez krótki okres, spełniający wymagania ppoż. i ograniczający uciążliwości odorowe.
 • Zakład Odzysku Energii jest obiektem, do którego będą wchodzić tylko przeszkolone, uprawnione i upoważnione osoby.
 • Na potrzeby bezpiecznej pracy zostanie dokonana ocena ryzyka zawodowego pracowników biorących udział w procesach technologicznych odzysku energii w sposób minimalizujący ryzyko. W przypadku każdego stanowiska pracy taka ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzana i jej wynikiem jest identyfikacja wszelkich zagrożeń, ale co najważniejsze dobór wszelkich środków ochronnych (zbiorowych, oraz indywidualnych) celem zminimalizowania skutków narażenia.
 • Sam zakład będzie oddzielnym obiektem, do którego nie będzie łatwego dostępu. Zagrożenia dla pracowników będą zbliżone do tych, jakie panują obecnie na kotłowni oraz na biomasie. Bardzo duże znaczenie będzie miała higiena pracy. Sam proces technologiczny będzie polegał na jak najmniejszym udziale pracownika i jak najmniejszej  jego ekspozycji na odory oraz zagrożenia biologiczne.
 • Zakład taki, funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie VPOZ EC Karolin i wszelkie rozwiązania, doświadczenia i działania zapobiegawcze jakie zostały tam wdrożone zostaną u Nas przeanalizowane i zaadaptowane.

W procesie technologicznym można wyróżnić dwie strefy:

 • Strefa A, która obejmuje halę dowozu odpadów oraz bunkier do składowania odpadów, skąd za pomocą chwytaka odpady są wrzucane do komory spalania; ta część zakładu charakteryzuje się zwykle wysokimi stężeniami pyłu organicznego, który jest nośnikiem szkodliwych czynników biologicznych – tutaj udział pracowników powinien być jak najmniejszy i oparty na właściwej i skutecznej wentylacji oraz środków ochrony indywidualnej (w przypadku konieczności asystowania przy wyładunku)
 • Strefa B, obejmuje halę, w której zlokalizowane są komora spalania, instalacje filtrów powietrza, generatory turbiny parowej oraz pomieszczenia, gdzie odbierany i składowany jest popiół denny (żużel); ta cześć zwykle wyróżnia się wysoką hermetyzacją procesów technologicznych, co sprawia, że poziom zagrożeń jest niższy, podobny do pracy na kotłowni lub maszynowni, ale w dużo mniejszej skali (mniejsza moc zainstalowanych urządzeń energetycznych)

Zakład Odzysku Energii nie jest w 100% zautomatyzowany, będzie wymagał obsługi przez pracowników. Obecnie trwają analizy, których wynikiem będzie profil kompetencyjny pracowników i poziom niezbędnej obsady. Oznacza to zatem możliwość zdobycia nowych kwalifikacji oraz nowe stanowiska pracy dla mieszkańców Łodzi. Oczywiście – jeżeli znajdą się osoby, które nie będą mogły lub też nie będą chciały w tym rozwoju uczestniczyć – znajdziemy i dla nich interesujące rozwiązania.

13.04.2021